לשיחת ייעוץ עם המומחים שלנו חייגו עכשיו:
 054-569-5559 | 053-606-6000 | 073-374-4468
054-569-5559
053-606-6000
073-374-4468

מנהלהפרויקט

המפתחלהצלחהבפרויקטיבנייהמורכבים
קבל הצעת מחיר
השאירו פרטים וניצור עמכם קשר בהקדם

מנהלהפרויקט

המפתחלהצלחהבפרויקטיבנייהמורכבים

הקמתמבנהחדש, ביןאםמדוברבבנייןמגורים, משרדים, ביתספראוביתחולים, היאמשימהמורכבתורב-שלבית. פרויקטיבנייהגדוליםכולליםלעיתיםקרובותעשרותאנשימקצועשונים - אדריכלים, מהנדסים, יועציתשתיות, יועצינגישות, יועציבטיחותועודרביםאחרים.

בנוסףלצוותהמקצועי, ישנםגםקבלניביצועראשייםומשניים, ספקיציודוחומריםוגופיםרגולטורייםשוניםשהפרויקטחייבלעמודבתקנותובדרישותשלהם. התיאוםביןכלהגורמיםהללוהואמשימהמאתגרתומורכבת.עלכלאלהבאיםהלחציםשללוחותזמניםצפופיםותקציבמוגבל. עיכובשלגורםאחדיכוללהשפיעולעכבאתכלשרשרתהביצוע. חריגהתקציביתבאחדהרכיביםעלולהלאייםעליציבותכלהפרויקט

תפקידושלמנהלהפרויקט

תפקידוהמרכזישלמנהלהפרויקטהוא "לאגד" אתכלהחוטיםולתאםביןכלהגורמיםוהתהליכיםכדילהביאלהשלמתהפרויקטבהצלחהתוךעמידהביעדיהזמן, התקציבוהאיכותשהוגדרו.
מנהלהפרויקטאחראילתכנןולנהלאתלוחהזמניםהכוללשלהפרויקט, תוךתיאוםביןלוחותהזמניםשלכלאחדמהגורמיםהמעורבים. הואעוקבאחרהתקדמותהפרויקטומזההסטיותאועיכוביםמוקדםככלהאפשרכדילמנועהשפעהשליליתעלהיעדים.

מנהלהפרויקטאחראילנהלולעקובאחרהתקציבלאורךכלשלביהפרויקט – החלמשלבהתכנון, דרךההתקשרויותעםהגורמיםהשוניםוכלהבבקרהתקציביתשוטפתבמהלךהביצוע. הואצריךלאתרחריגותתקציביותבזמןולמצואפתרונותכדילאלעבוראתהתקציבשהוקצבלפרויקט. בנוסף, מנהלהפרויקטאחראילוודאשהביצועהפיזיבשטחעומדבסטנדרטיםשלאיכותהנדרשיםבמפרטיםהטכניים. הואעורךביקורותאיכותשוטפותבאתרודואגשהקבלניםוהספקיםעומדיםבדרישות.

לייעוץ ללא עלות

עם מנהל הפרויקט

חייגו עכשיו

053-606-6000
מנהלפרויקטטובצריךלהיותבעלכישוריםרבים:

כישוריניהולוארגון – היכולתלתכנןולנהלפעילויותמורכבותהכוללותגורמיםרבים, תוךשמירהעלראייהכוללתשלכלהפרויקט.
כישוריתקשורתויחסיםבין-אישיים – יכולתלתקשרבצורהאפקטיביתעםמגווןגדולשלאנשים, לנהלמשאומתןוליישבקונפליקטים.
יכולתפיקוחובקרה – מעקבצמודאחרביצועהמשימותעלפילו"ז, תקציבואיכותהעבודה. זיהוימוקדםשלסטיותובעיות.
כושרפתרוןבעיות – יצירתיותוחשיבה "מחוץלקופסא" למציאתפתרונותלבעיותואתגריםהצציםבמהלךהעבודה.
ניהולסיכונים – זיהויוהערכתסיכוניםאפשרייםוגיבושתוכניותלמניעהוהתמודדותעמם.
כישוריםטכניים – הבנהבסיסיתשלתהליכיתכנוןוביצועבבנייה.
שליטהבכליניהולותוכנותמחשב – לניהוללו"ז, משאבים, תקציבוכד'.
כדילמנותמנהלפרויקטמוצלח, חשובלבחורמועמדבעלניסיוןמוכחבניהולפרויקטיםמורכביםדומיםבעבר. ניסיוןרביותרמוביללפחותטעויותויותריכולתצפייהקדימהשלבעיותפוטנציאליות.

בין לקוחותינו
חברות ויזמים
לקוחות מוסדיים
תעשייה ומסחר
chevron-left
chevron-right
chevron-left
chevron-right
chevron-left
chevron-right
רשימת הפרויקטים שלנו
נשמח לעמוד לרשותך
לשיחת ייעוץ עם המומחים שלנו חייגו עכשיו:
054-569-5559 | 053-606-6000 | 073-374-4468
054-569-5559
053-606-6000 
073-374-4468
השאירו פרטים וניצור עמכם קשר בהקדם

התקשרו

073-374-4468

כתבו לנו

[email protected]

הרוקמים 23

מרכז עזריאלי חולון

כל הזכויות שמורות לדרך ארץ הנדסה בע"מ שנת 2011 ©
envelopephone-handsetmap-markerlist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram